New account

Data Policy

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, autoritzo que les meves/nostres dades personals siguin tractades i quedin incorporades als fitxers de l’entitat Golf la Roqueta inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de dades, amb la finalitat de prestar-vos els serveis com a Club. El Club podrà cedir les vostres dades a les Federacions esportives, altres Clubs, entitats bancàries, Centres Sanitaris i empreses amb convenis de Col·laboració amb el Club.
Autoritzo a que les meves dades i la meva imatge pugui aparèixer en els sistemes de difusió .

Terms of use

None